Ισολογισμοί επιχειρήσεων ένδυσης

Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον ΣΕΠΕΕ – Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος και παρουσιάζει τα βασικότερα στοιχεία των ισολογισμών ελληνικών επιχειρήσεων ένδυσης, για την περίοδο 2005 – 2011.

Τα δεδομένα παρουσιάζονται είτε ξεχωριστά ανά επιχείρηση, είτε αθροιστικά στο σύνολό τους και αφορούν:

 • Κύκλο εργασιών
 • Μικτά κέρδη
 • Καθαρά κέρδη προ φόρων
 • Πάγιο ενεργητικό
 • Διαθέσιμα
 • Κυκλοφορούν ενεργητικό
 • Σύνολο ενεργητικού
 • Ίδια κεφάλαια
 • Υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσμες – μακροπρόθεσμες)

Επιπλέον, στο πρόγραμμα έχουν προστεθεί μερικοί χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες, όπως:

 • Περιθώριο μικτού κέρδους
 • Περιθώριο καθαρού κέρδους
 • Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
 • Απόδοση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης
 • Απόδοση ενεργητικού
 • Κυκλοφοριακή ρευστότητα
 • Σύνθεση κυκλοφορούντος ενεργητικού
 • Δανειακή επιβάρυνση
 • Ξένα προς ίδια κεφάλαια
 • Αυτοχρηματοδότηση παγίων στοιχείων
 • Παγιοποίηση περιουσίας

Τέλος, με απλό link στη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, μπορείτε να αναζητήσετε τους πιο πρόσφατους ισολογισμούς και ανακοινώσεις που αφορούν κάθε εταιρεία ξεχωριστά.

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν. Αν σας ενδιαφέρει και θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση info@xaaosfund.gr ή να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του ΣΕΠΕΕ.